วันที่ 17  กรกฎาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.  โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยกลุ่มการพยาบาลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ณ ห้องประอำนวย – มยุรา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลใหม่ได้รับทราบ ระเบียบและข้อกำหนด การปฏิบัติงานและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าตึกผู้ป่วยทุกตึกและพยาบาลใหม่ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน 14 คน คลิ๊กรูปอบรมเชิงปฏิบัติการ