Copyright 2020 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล(งานผู้ป่วยนอก) Written by Super User 466
ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการเภสัชกรรม(งานผลิตสมุนไพร) Written by Super User 372
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by Super User 259
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวง สาธารณสุข ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by Super User 243
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Written by Super User 269
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา Written by aduldach leeprom 386
รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา Written by aduldach leeprom 417
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)และลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) Written by aduldach leeprom 578
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)จำนวน 4 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ Written by aduldach leeprom 1582
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา Written by aduldach leeprom 1261
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m