แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด