Copyright 2020 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
EB14: การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 326
EB13:การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 361
EB23_แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 335
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 511
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPG Code of Conduct) 537
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 441
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 446
EB8(1)/2ขออนุญาตินำสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหาร หลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบฯ61 หน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนทั่วไปหรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 639
EB8(4)/2ขออนุญาตเผยแพร่แผนปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 689
EB8(1)/2ขออนุญาตนำคู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การจัดซืัอจัดจ้าง ศูนย์ดำรงธรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 729
EB8(4/5)เผยแพร่แผนปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 820
EB8(2/4) ขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน 933
EB9(4)รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 942
EB11เผยแพร่หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน 829
EB9(3/4) ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 785
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m