Copyright 2020 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
EB9(1/4)ขออนุญาตนำเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 781
EB10(2)ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ2561 858
EB2(1)คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 864
EB3(1)ขอนุญาตเผยแพร่แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตามช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 570
EB9(2/3)ขออนุญาตนำเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนประจำปี 2561 607
EB7(2) 594
EB3(2)ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักตามช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 853
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m