Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยวัณโรค ตึกหญิง,ตึกสงฆ์ และตึกเด็ก งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพย Written by praphaporn 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวเพดาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โร Written by praphaporn 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 9
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม Written by praphaporn 12
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 Written by praphaporn 8
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Written by praphaporn 8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by praphaporn 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้แก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,042 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ๕ คัน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานร่องระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำลูกประคบ จำนวน ๘๑๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำลูกประคบ จำนวน ๘๓๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 8
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m