Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม PC Board main เครื่อง Eltrac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by aduldach leeprom 14
EB2(2)ขออนุญาตเผยแพร่แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักตามช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ Written by Super User 24
EB4(3)/1-2ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน Written by Super User 19
EB6(1)รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 Written by Super User 26
EB4(3)-3 Written by Super User 13
ขออนุมัติใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน Written by Super User 15
ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 30