เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบริการทางการแพทย์ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562