เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบริการทางการแพทย์ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2562