เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร