ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร