Copyright 2024 - Custom text here

แผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) 
ดาวน์โหลดแผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m