Copyright 2023 - Custom text here

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

นายแพทย์ไพจิตร  วราชิต
(พ.ศ.  2520 - 2523)

นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา
(พ.ศ.  2523 - 2529)

แพทย์หญิงศุภลักษณ์  รายยวา
(พ.ศ.2529 - 2530)

นายแพทย์วิชัย  สติมัย
(พ.ศ.2530 – 2535, 2537 - 2539)

นายแพทย์วิชัย  ศิริผลหลาย
(พ.ศ.2535 - 2536)

นายแพทย์พัฒนพงษ์  วงศ์กาฬสินธุ์
(พ.ศ.  2539 - 2556)

 

 นายแพทย์กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา
(พ.ศ.  2556 - 2558)

นายแพทย์นเรศ  มณีเทศ
(พ.ศ.  2558 - 2560)

นายแพทย์วรชัย  อาชวานันทกุล
(พ.ศ.  2560- 2562)

นายแพทย์กัญญาภัค  ศิลารักษ์
(พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m