Copyright 2023 - Custom text here

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก
การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร   ในเขตสุขภาพที่ 8


พันธกิจ

  1. ให้บริการแบบองค์รวมในด้านร่างกาย จิต อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ คือการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้รับบริการและชุมชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
  2. จัดบริการเชิงรุกลงสู่ชุมชน
  3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและการให้บริการ
  4. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
  6. การผลิตสมุนไพร
     
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m