Copyright 2024 - Custom text here

EB24หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตราการในการป้องปันและแก้ไขปัญหารการล่วงละเมิดหรือคักคามทางเพศในการทำงาน

Attachments:
Download this file (EB24.1.pdf)EB24.1.pdf[ ]15 kB
Download this file (EB24.2.pdf)EB24.2.pdf[ ]27 kB
Download this file (EB24.3.pdf)EB24.3.pdf[ ]141 kB
Download this file (EB24.4.pdf)EB24.4.pdf[ ]223 kB
Download this file (EB24.5.pdf)EB24.5.pdf[ ]55 kB
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m