แผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

Category: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
Published: Saturday, 31 March 2018 17:46
Written by Super User
Hits: 3619

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) 
ดาวน์โหลดแผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)