แผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) 
ดาวน์โหลดแผนแม่บท ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)