Copyright 2019 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
EB11:สรุปสภาพปัญหา คปสอ.พรรณานิคม Written by aduldach leeprom 22
EB12:โครงการขออนุมัติลงนามเพื่อจัดทำโครงการตามแผนปี 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by aduldach leeprom 18
EB9:แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) Written by aduldach leeprom 23
EB22 รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงละป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ครั้งที่ 1/2562 Written by aduldach leeprom 17
EB26:เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน Written by praphaporn 17
EB25:เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Written by praphaporn 16
เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Written by praphaporn 14
เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน Written by praphaporn 14
EB8:รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Written by aduldach leeprom 25
EB8:กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร www.arjarohospital.go.th Written by aduldach leeprom 26
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m