Copyright 2019 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง Written by aduldach leeprom 2
EB12:ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการปี 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by aduldach leeprom 3
นโยบาย คปสอ.อาชีวอนามัย 62 Written by Super User 44
นโยบาย โรงพยาบาลอาชีวอนามัย 62 Written by Super User 45
NCD Clinic Plus พรรณานิคม 3 พ.ค.62 งานนำเสนอ Written by Super User 134
EB11:สรุปสภาพปัญหา คปสอ.พรรณานิคม Written by aduldach leeprom 121
EB9:แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) Written by aduldach leeprom 129
EB22 รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงละป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ครั้งที่ 1/2562 Written by aduldach leeprom 124
EB26:เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน Written by praphaporn 130
EB25:เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Written by praphaporn 90
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m