Copyright 2019 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 140
EB12:ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการปี 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 167
นโยบาย คปสอ.อาชีวอนามัย 62 182
นโยบาย โรงพยาบาลอาชีวอนามัย 62 193
NCD Clinic Plus พรรณานิคม 3 พ.ค.62 งานนำเสนอ 426
EB11:สรุปสภาพปัญหา คปสอ.พรรณานิคม 246
EB9:แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 446
EB22 รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงละป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ครั้งที่ 1/2562 271
EB26:เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 295
EB25:เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 229
เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 215
เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 203
EB8:รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 275
EB8:กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร www.arjarohospital.go.th 242
EB8:แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 267
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m