Copyright 2020 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 22
EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกนและปราบปรามการทุจริต 24
EB16: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 24
EB14:หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 20
EB13:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ ปฏบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 29
EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 29
EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 30
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 20
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 25
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 26
EB17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21
EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 20
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ 27
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 27
EB5 เผยแพร่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 20
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m