Copyright 2019 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 78
EB12:ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการปี 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 102
นโยบาย คปสอ.อาชีวอนามัย 62 111
นโยบาย โรงพยาบาลอาชีวอนามัย 62 128
NCD Clinic Plus พรรณานิคม 3 พ.ค.62 งานนำเสนอ 301
EB11:สรุปสภาพปัญหา คปสอ.พรรณานิคม 184
EB9:แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 270
EB22 รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงละป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ครั้งที่ 1/2562 196
EB26:เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 213
EB25:เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 157
เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 160
เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 149
EB8:รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 210
EB8:กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร www.arjarohospital.go.th 180
EB8:แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 202
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m