Copyright 2024 - Custom text here

กลุ่มงานใน รพ.

1. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

2. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

3. งานการพยาบาลผู้คลอด

4. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

5. งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

6. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

7. กลุ่มงานทันตกรรม

8. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผุ้บริโภค

9. กลุ่มงานการแพทย์

10. กลุ่มงานรังสีวิทยา

11. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

12. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

13. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

14. งานสารสนเทศทางการแพทย์

15. กลุ่มงานบริหารทั่งไป

16. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m