Copyright 2024 - Custom text here

ขั้นตอนขอใบรับรองแพทย์

เนื่องจากการขอใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่การรักษา ผู้มารับบริการ “ต้องชำระเงินเอง”

ขั้นตอนการรับบริการดังนี้

 1. ในกรณีผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยรายเก่า (มีบัตรโรงพยาบาลแล้ว) ให้ยื่นบัตรโรงพยาบาลที่จุดคัดกรอง
 2. ในกรณีผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อทำบัตรโรงพยาบาลใหม่
 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองว่า มาขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ประกอบ…. (การทำใบขับขี่/การสมัครงาน/การศึกษาต่อ/การลาป่วย แล้วแต่กรณี)
 4. หลังได้รับบัตรคิว ให้ไปวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนักที่จุดคัดกรอง
 5. ให้ผู้มารับบริการรอพยาบาลซักประวัติ เรียกชื่อ-สกุล ตามลำดับคิว
 6. หลังจากผู้มารับบริการได้รับการซักประวัติจากพยาบาลซักประวัติให้นั่งรอพบแพทย์ตามลำดับคิว
 7. ผู้ช่วยเหลือคนไข้/พยาบาล เรียกชื่อ-สกุล ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตามลำดับคิว
 8. หลังออกจากห้องตรวจแพทย์ พบเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเพื่อให้ผู้รับบริการตรวจสอบชื่อ-สกุล ว่าถูกต้อง ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 9. ไปยื่นที่ห้องชำระเงิน หมายเลข 5 เพื่อชำระเงิน และประทับตราโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
  10.จำนวนเงินที่ต้องชำระ 50 บาท

หมายเหตุ  คลินิกนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดบริการออกใบรับรองแพทย์

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m